วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์


วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการตรวจสอบคุณภาพบทความอย่างเคร่งครัด โดยบทความที่พิมพ์ในวารสารมี 2 ประเภท คือ
_____1. บทความวิจัย (research article) ที่มีลักษณะและรูปแบบการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น ตั้งสมมุติฐานโดยระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ได้ค้นคว้าทดลองอย่างมีระบบ และสรุปผลการวิจัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
_____2. บทความวิชาการ (review article) ในลักษณะเชิงวิเคราะห์หรือวิจารณ์ และเสนอแนวคิดใหม่บนพื้นฐานวิชาการ อันก่อเกิดองค์ความรู้หรือสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์

เจ้าของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Print ISSN 0858-4435

งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-4440 ต่อ 1810 โทรสาร 0-2564-3151 อีเมลล์ tstj_tu@yahoo.com

กำหนดการพิมพ์เผยแพร่


กำหนดการพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ
1. ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
2. ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
3. ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
4. ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคมคม

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน