เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการตรวจสอบคุณภาพบทความอย่างเคร่งครัด โดยบทความที่พิมพ์ในวารสารมี 2 ประเภท คือ
______1. บทความวิจัย (research article) ที่มีลักษณะและรูปแบบการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่น ตั้งสมมุติฐานโดยระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ได้ค้นคว้าทดลองอย่างมีระบบ และสรุปผลการวิจัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
______2. บทความวิชาการ (review article) ในลักษณะเชิงวิเคราะห์หรือวิจารณ์ และเสนอแนวคิดใหม่บนพื้นฐานวิชาการ อันก่อเกิดองค์ความรู้หรือสามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์

เจ้าของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Print ISSN 0858-4435

___ค่า T-JIF (Thai-Journal Impact Factors)
___วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีค่า T-JIF ย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้
______ปี พ.ศ. 2552 : มีค่า T-JIF = 0.076
______ปี พ.ศ. 2553 : มีค่า T-JIF = 0.127
______ปี พ.ศ. 2554 : มีค่า T-JIF = 0.032
___เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี มีค่า T-JIF = 0.078

โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย-TCI

ที่ปรึกษา


ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. ประมวญ เทพชัยศรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันลักขณา

ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์