เป้าหมายและขอบเขต

เป้าหมายและขอบเขต


เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยบทความที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ที่เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแต่ละสาขา

กำหนดการพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ
1. ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
2. ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
3. ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
4. ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม