ติดต่อ

สำนักงาน


งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-4440 ต่อ 1810 โทรสาร 0-2564-3151 อีเมลล์ tstj_tu@yahoo.com