กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชัย ธนานันต์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ อาจารย์ ดร.นิรมล ศากยวงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กองบรรณาธิการ ศาสตราจารย์ ดร. ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.เกศรา ณ บางช้าง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล  มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ ทัดศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.จุลละพงษ์ จุลละโพธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วัจนะภูมิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตยา ตากวิริยะนันท์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้จัดการ นางสาวชัชฎา วุฒิโชคดำรงค์

สำนักงาน


งานวารสารทางวิชาการและระบบข้อมูลการวิจัย กองบริหารการวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-4440 ต่อ 1810 โทรสาร 0-2564-3151 อีเมลล์ tstj_tu@yahoo.com