ปีที่ 17

สารบัญ
ผลงานวิจัย
การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือนของสถานีอุตุนิยมวิทยาและสถานีอากาศเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
pp 1-12

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการทดสอบพหุคูณแบบปิดเมื่อประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่จัดลำดับ
กมล บุษบา
pp 13-25

การหาค่าคงที่ยืดหยุ่นของวัสดุคอมโพสิตโดยใช้แทรนสดิวเซอร์ไลน์โฟกัส
ปกรณ์ ปรีชาบูรณะ มนู เฟื่องฟุ้ง และ ศุภลักษณ์ อำลอย
pp 26-36

การประยุกต์เทคนิคพีซีอาร์เพื่อตรวจสอบแบคทีเรียซัลโมเนลลาในน้ำดื่ม
นฤมล ธนานันต์ และ ธีระชัย ธนานันต์
pp 37-42

การศึกษาเปรียบเทียบการกัดโลหะด้วยไฟฟ้าโดยการใช้อิเลคโตรดชนิดทองแดง ทองเหลือง และกราไฟต์
อภิวัฒน์ มุตตามระ
pp 43-49

การประยุกต์ใช้ Carrying Capacity ในการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
หาญพล พึ่งรัศมี
pp 50-58

แนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตพระโขนง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ณัฐพล ลียิ่งพิบูล
pp 59-73

แอฟฟล่าท็อกซินบี 1 ในวัตถุดิบอาหารข้นเยื่อใยสูงสำหรับโคนมที่เก็บไว้ในฤดูร้อน
ดรุณี ศรีชนะ
pp 74-80

การเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์ Red Oak ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ด้วยสารละลายสูตรต่าง ๆ
เยาวพา จิระเกียรติกุล และ นิสา แซ่ลิ้ม
pp 81-88

ารเปิดกระเพาะหมักแบบถาวร กรณีศึกษาในโคนมเพศผู้อายุ 15 เดือน
ชุมพล ต่อบุญ และ ดรุณี ศรีชนะ
pp 89-98