ปีที่ 17

สารบัญ
ผลงานวิจัย
การสกัดธาตุแรเอิร์ท โดยวิธีการสกัดแบบซินเนอร์จิสติกด้วยทีโนอีลไตรฟลูออโรอะซีโตน และไตรบิวทิลฟอสเฟต
นิตยา ศุภฤทธิ์
pp 1-13

การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดปทุมธานี
สุภกร บุญยืน ศราวุธ ลันวงษา และศิริวิทย์ บัวเจริญ
pp 14-22

ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์สำหรับไบโอดีเซลน้ำมันปาล์มและน้ำมันใช้แล้ว
สุภกร บุญยืน สมลักษณ์ เรืองสุทธินฤภาพ ยุภา อำนวยภานิช และทัศนีย์ ทัพกรี
pp 23-28

การพัฒนาวิธีประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบอัตตสหสัมพันธ์อันดับที่หนึ่ง เมื่อข้อมูลมีค่าสูญหาย
วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
pp 29-38

วิธีกำลังสองน้อยที่สุดแบบมัธยฐานเวียนเกิดปรับปรุงสำหรับประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบอัตตสหสัมพันธ์อันดับที่หนึ่ง เมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ
วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ลักขณา เศาธยะนันท์ สุณี ทวีสกุลวัชระ และยุพิน กาญจนะศักดิ์ดา
pp 39-52

ความพึงพอใจต่อการให้บริการทางหลวงพิเศษ ปี 2551
เพ็ญแข ศิริวรรณ ชินนะพงษ์ บำรุงทรัพย์ และสุรเมศวร์ ฮาชิม
pp 53-64

ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)ในองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
มณฑลี ศาสนนันทน์ และสิตาพร สายแสงจันทร์
pp 65-78

การใช้ลิกไนต์และเชื้อเพลิงผสมระหว่างลิกไนต์กับกะลาปาล์มในหม้อไอน้ำ
วรรัตน์ ปัตรประกร
pp 79-87

การวางแผนขยายระบบส่งไฟฟ้าโดยใช้วิธีฝูงมด
นพพร ลีปรีชานนท์
pp 88-99

การขยายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองและหายาก “นางอั้วสาคริก” โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
อัญชลี จาละ
pp 100-102