ปีที่ 18

สารบัญ
ผลงานวิจัย
ความหลากหลายของโรติเฟอร์ในแหล่งน้ำรอบอาคาร SME ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2551
อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข เทพปัญญา เจริญรัตน์ นิติ พานิชเกษม และสุเปญญา จิตตพันธ์
pp 1-8

พิษเฉียบพลันของซิงค์ออกไซด์ต่อหนอนแดง
นาตยา เต็มราม ยุพดี ชัยสุขสันต์ วรรณชไม การถนัด และสมพร ประเสริฐส่งสกุล
pp 9-16

ผลของการใช้วัสดุเพาะและวัสดุอาหารเสริมชนิดต่างๆ ร่วมกับกลุ่มจุลินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพต่อผลผลิตเห็ดฟางที่เพาะในตะกร้าพลาสติก
สุทธิชัย สมสุข
pp 17-36

อิทธิพลของกรดไขมันอิสระ ต่อการผลิตไบโอดีเซล
สุภกร บุญยืน สมลักษณ์ เรืองสุทธินฤภาพ จิรดา สิงขรรัตน์ และนภัทร ทวีกาญจน์
pp 37-41

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทเบิ้ลไซรัปจากกากน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ
สุนทรี สุวรรณสิชณน์
pp 41-55

การรวมเครื่องหมาย EST-SSR และ gSSR เข้ากับแผนที่เครื่องหมาย f-AFLP และเครื่องหมาย SuS ในอ้อย
พัทธินันท์ ภูมิพันธ์ กัลยารัตน์ ภู่สุดแสวง และกิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ
pp 56-68

จำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นหาปัจจัยแบบไม่ต่อเนื่อง
ที่มีความสำคัญต่อสายการผลิตโดยใช้วิธีโดเมนความถี่

วฐา มินเสน และพรเทพ อนุสสรนิติสาร
pp 69-82

ปัจจัยแห่งความสำเร็จหลักของการจัดการผลผลิตทั่วทั้งองค์กร (TPM)
สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษและกล่องกระดาษลูกฟูก

จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ เจริญศักดิ์ สินธุธาน และสุรวุฒิ แก้ววิมล
pp 83-95