ปีที่ 18

สารบัญ
ผลงานวิจัย
เทคนิคอย่างรวดเร็วและประหยัดในการหาสภาวะดูดซับโปรตีนของตัวกลางแลกเปลี่ยนประจุ
เทพปัญญา เจริญรัตน์ กรวิชญ์ จิ๋วสวัสดิ์ นิติ พานิชเกษม และพรรณทิพย์ วรเดชวิทยา
pp 1-11


การหาปริมาณสารกันบูดในก๋วยเตี๋ยวด้วยเทคนิค Capillary Zone Electrophoresis
นฤมล วชิรปัทมา และ ชลชญา มะลิแย้ม
pp 12-18

การใช้เทคนิคดูเพล็กซ์พีซีอาร์ตรวจสอบแบคทีเรียแลคติกบางชนิดในโยเกิร์ต
นฤมล ธนานันต์ หทัยรัตน์ แสงด้วง และ ธีระชัย ธนานันต์
pp 19-24

การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดม สิทธิเวทย์ และกำพล นันทพงษ์
pp 25-38

ผลของการเสริมเบต้ากลูแคนในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต สภาพมูล
และค่าโลหิตวิทยาของสุกรรุ่น

นิภารัตน์ ศรีธเรศ เย็นจิต พรหมบุญ และชิต ศิริวรรณ์
pp 39-48

การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแบบช่วง สำหรับค่าเฉลี่ยประชากรของการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง
รุ่งตะวัน วัฒนธร และ ชินนะพงษ์ บำรุงทรัพย์
pp 49-59

การเปรียบเทียบตัวสถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์ ระหว่างประชากร 2 กลุ่ม เมื่อความแปรปรวนไม่เท่ากัน
นพดล วันชนะชัย และ ชินนะพงษ์ บำรุงทรัพย์
pp 60-69

การประเมินและออกแบบท่อแสงสำหรับอาคารในประเทศไทย
อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ
pp 70-81