ปีที่ 18

สารบัญ
ผลงานวิจัย
การสร้างแผนที่พันธุกรรมของปาล์มน้ำมัน
วิภาวี ชั้นโรจน์ กัลยารัตน์ ภู่สุดแสวง ขวัญใจ พิพัฒน์เจริญวงศ์ กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ และสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง
pp 1-11

ศึกษาการผลิตข้าวโพดหมักจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
วิชัย สุทธิธรรม ธำรง เปรมปรีดิ์ กุศล ประกอบการ ดรุณี ศรีชนะ ไพโชค ปัญจะและวนารัตน์ กรอิสรานุกูล
pp 12-23

สายพันธุ์ขมิ้นชันผลผลิตสูง TU 04-9-1
บุญหงษ์ จงคิด
pp 24-37

คุณภาพสิ่งแวดล้อม และแนวโน้มผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อพื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง
ชัยพฤกษ์ วงศ์สุวรรณ
pp 38-49

ผลกระทบของความไม่สมนัยต่อพฤติกรรมการรับแรงเฉือนของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ
วีรยา ฉิมอ้อย
pp 50-59

ระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา: บริษัทแซมโก้ อินดัสทรีส์ จำกัด
ทวีศักดิ์ กิจกาญจนารัตน์ และ รัจฉนันท์ พันธุ์งาม
pp 60-71

การศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์
กริช รัตนะพร และมณฑลี ศาสนนันทน์
pp 72-82

การพัฒนาฟิล์มบางโปร่งแสงนำไฟฟ้าซิงค์ออกไซด์เจือโบรอน
ศุภชัย สุรพันธ์ ปฏิภาณ กรุดตาด และพอพนธ์ สิชฌนุกฤษฏ์
pp 83-89

บทความวิชาการ
การปรับปรุงค่าออกเทนของแก๊สโซลีนด้วยปฏิกิริยาต่อเนื่องสองขั้นตอน
ตอนที่ 1 การใช้โทลูอีน-เมทิลไซโคเฮกเซนเป็นสารตั้งต้น

มาลี สันติคุณาภรณ์ และชาญณรงค์ อัศวเทศานุภาพ
pp 90-
98