ปีที่ 19

สารบัญ
ผลงานวิจัย
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของโมกและพุดด้วยอาร์เอพีดี
นฤมล ธนานันต์ ศรัญลักษณ์ นาคขาว และ ธีระชัย ธนานันต์
pp 1-8

การเปรียบเทียบสถิติทดสอบในการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบสมการถดถอยเชิงเส้น
กรณีข้อมูลไม่มีการทำซ้ำระหว่างวิธีตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบที่ปรับปรุงกับวิธีของซูและยาง

ศิริรักษ์ ไชยดี และ ชินนะพงษ์ บำรุงทรัพย์
pp 9-18

พิษเฉียบพลันของสังกะสีออกไซด์ต่อปลานิลแดง
สุรกาญจน์ ไพชำนาญ ยุพดีชัย สุขสันต์ วรรณชไม การถนัด และบุญส่ง ไกรศรพรสรร
pp 19-
26

ปริมาณและคุณภาพของสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในสังคมพืชป่าชายเลนที่มีแสมขาวเป็นพันธุ์ไม้เด่น
สุพรรษา เครือจันทร์
pp 27-37

การผลิตน้ำสับปะรดเข้มข้นด้วยวิธีการแช่เยือกแข็งแบบก้าวหน้า
ประภาศรี เทพรักษา และชิดพงศ์ ประดิษฐสุวรรณ
pp 38-47

การทดแทนนมผงขาดมันเนยด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสกัดในไอศกรีมไขมันต่ำ
สิรินดา กุสุมภ์ ณัฐฐา มณีศิลาสันต์ และวรสิทธิ์ หวังอนุตตร
pp 48-59

กลยุทธการสยบการจราจรบริเวณสี่แยก ด้วยสันชะลอความเร็ว
กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

บุญทรัพย์ วิชญางกูร สัญญา นามี วาริช เต็มรังษี และศรัณยพงศ์ อินทรทัศน์
pp 60-71

การออกแบบและสร้างรถพ่วงเก็บขยะโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ กรณีวิเคราะห์ความแตกหักของเสื้อลูกปืน
กุศล ประกอบการ
pp 72-80

บทความวิชาการ
ระบบปรับอากาศชนิดดูดซึมใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคาร
สุดาภรณ์ ฉุ้งลู้
pp 81-
88