ปีที่ 19

สารบัญ
ผลงานวิจัย
ผลของโพแทสเซียมต่อปริมาณผลผลิต การสะสมธาตุอาหารในเนื้อเยื่อ ปริมาณน้ำตาลและการยอมรับของผู้บริโภคต่อมะละกอที่ปลูกในวัสดุปลูก
นฤมล วชิรปัทมา ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก และสุนทรี สุวรรณสิชณน์
pp 1-11

การตรวจสอบการปนเปื้อนแบคทีเรียในกุ้งแช่แข็งด้วยมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์
นฤมล ธนานันต์ และธีระชัย ธนานันต์
pp 12-17

ความหลากหลายของหนอนแดงในเขตจังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย
ภรณี อุทโยภาศ
pp 18-27

การเปลี่ยนแปลงของสารอินทรีย์และธาตุอาหารในดินตะกอนป่าชายเลนที่มีแสมขาวเป็นพันธุ์ไม้เด่น
นางสาวกนกเรขา สังข์จันทร์
pp 19-39

การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้ออบแห้งปรุงรส
ประภาศรี เทพรักษา ตรัยรัตน์ แก้วสอาด และสุนทรี สุวรรณสิชณน์
pp 40-50

การผลิตน้ำตำลึงผงโดยการทำแห้งแบบเยือกแข็ง
เศรษฐการ นุชนิยม
pp 51-63

ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อส่งเสริมโครงการเมืองน่าอยู่ในด้านสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช
สุเพชร จิรขจรกุล ณัฐพล จันทร์แก้ว สุนันต์ อ่วมกระทุ่ม และพีระวัฒน์ แกล้ววิการณ์
pp 64-74

การพัฒนาโปรแกรมการออกแบบผ้าจก
เจียรนัย เล็กอุทัย และจักราวุธ พานิชโยทัย
pp 75-80

บทความวิชาการ
สัตว์สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองหรือไม่?
พิพัฒน์ สมภาร
pp 81-
90