ปีที่ 19

สารบัญ
ผลงานวิจัย
การคัดเลือกสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Oscillatoria spp. สำหรับนำมาใช้ในการผลิตซี-ไฟโคไซยานิน
กัญญาลักษณ์ สังข์ประไพ แพรพรรณ เกตุเรืองรอง สุเปญญา จิตตพันธ์ และวัชรี กัลยาลัง
pp 1-12

การใช้ฝุ่นข้าวโพดเป็นสารเสริมในข้าวโพดหมัก
อัญชลี จาละ และดรุณี ศรีชนะ
pp 13-28

การศึกษาความแกร่งของวิธีสเต็ปดาวน์ บูทสแตรป มิน พี สำหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
เมื่อมีทรีตเมนต์ควบคุม

กมล บุษบา และอริญชย์ เพชรรัตน์
pp 29-39

การใช้แบบจำลอง SWAN เพื่อศึกษาลักษณะคลื่นในอ่าวไทยในช่วงที่เกิดพายุไต้ฝุ่นหมุ่ยฟ้า
วาทิน ธนาธารพร กาญจนา นาคะภากร นาฏสุดา ภูมิจำนงค์ และวิริยะ เหลืองอร่าม
pp 40-50

ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการคาดการณ์ปริมาณขยะจากการขยายตัวของเมือง
จตุรงค์ พยอมแย้ม กาญจนา นาคะภากร อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย และสุเพชร จิรขจรกุล
pp 51-61

ผลของโครงการพัฒนาจริยธรรมสัญจรต่อคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จงรักษ์ ศุภกิจเจริญ วิชิยา ยลพันธ์ และปริญญา แร่ทอง
pp 62-73

พฤติกรรมการบดอัดของทรายหล่อแบบและดินเหนียวที่ปรับปรุงด้วยทรายหล่อแบบ
วีรยา ฉิมอ้อย และณัฐวุฒิ จันทรถิระติกุล
pp 74-84

พฤติกรรมของดินทรายที่มีขนาดคละไม่ดีเมื่อปรับปรุงด้วยซีเมนต์สำหรับงานทาง
วีรยา ฉิมอ้อย และศิรวิทย์ นะวะยศ
pp 85-96

บทความวิชาการ
การทำความเย็นด้วยคลื่นเสียง
อิศเรศ ธุชกัลยา
pp 97-
103