ปีที่ 20

สารบัญ

บทความวิจัย

อิทธิพลของสารสกัดจากสมุนไพรเอื้องหมายนาต่อการหมักในกระเพาะรูเมนในแบชคัลเจอร์
ดรุณี ศรีชนะ วิชัย สุทธิธรรม สุมาลี คอนโด และสุรัตน์วดี จิวะจินดา
pp 187-195

ผลของไนโตรเจนต่อการเติบโตของไซยาโนแบคทีเรีย ที่สามารถตรึงไนโตรเจน ซึ่งคัดแยกจากพื้นที่เกษตรอินทรีย์
กันต์กนิษฐ เสือเปลี่ยว ญาวดี แก้วสุกใส กัญญาลักษณ์ สังข์ประไพ นริศรา คล้ายหิรัญ
เทพปัญญา เจริญรัตน์ และสุเปญญา จิตตพันธ์
pp 196-201

การจำแนกชนิดของ Candida ที่เพาะแยกจากสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ด้วยเทคนิค ITS PCR-RFLP
เอนก ภู่ทอง อรฤดี ขันติสิทธิพร และสุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์
pp 202-210

การพัฒนาเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตรกราฟีเพื่อศึกษาปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ ที่ปนเปื้อนในเห็ดและแคปซูลยา
นฤมล วชิรปัทมา กฤศมน คุณาวิศรุต และศิริศักดิ์ ธาราศิริไพฑูรย์
pp 211-222

ผลกระทบของการกำหนดตัวแบบไม่ถูกต้องที่มีต่อตัววัด R2 ของการถดถอยลอจิสติก
แสงหล้า ชัยมงคล
pp 223-233

การพัฒนาเลิร์นนิงอ็อบเจกต์เกี่ยวกับโภชนาการผู้ป่วยโรคเบาหวานสำหรับนักศึกษาพยาบาล
ทิพวรรณ์ ฉิมพาลี
pp 234-246

บทความวิชาการ

การตรวจทางจุลภาคพื้นฐานที่ใช้ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ศรีนวล สมรูป
pp 247-254

การศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ในธรรมชาติและในห้องปฏิบัติการ
สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
pp 255-261

พฤติกรรมการฝังใจ : ประสบการณ์สำคัญของลูกสัตว์
สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
pp 262-
267