ปีที่ 20

ปีที่ 20 ฉบับที่ 5 (ฉบับพิเศษ) ISSN 0858-4435

สารบัญ

บทความวิจัย :

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์
pp379-389

ผลการใช้แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลเด็กต่อการลดจำนวนครั้งของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็กที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งหนึ่ง
ปรีย์กมล รัชนกุล และรุ้งกาญจน์ ออมสิน
pp390-404

พฤติกรรมการบีบเก็บน้ำนมในมารดาที่มีทารกเกิดก่อนกำหนด
พัชรพร รัตนสงคราม
pp405-413

ผลของโปรแกรมการฝึกไบโอฟีดแบคและเทคนิคผ่อนคลายความเครียดต่อภาวะสุขภาพและระดับความเครียดของผู้ป่วยโรคหัวใจ
มรรยาท รุจิวิชชญ์, ณฐวรรณ รักวงศ์ประยูร, สารรัตน์ วุฒิอาภา, สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์,
พีระพงศ์ กิติภาวงศ์ และสุนีย์ เอี่ยมศิรินุกูล

pp414-427

การวิเคราะห์สถานการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพทางเพศในเยาวชนไทย
มรรยาท รุจิวิชชญ์ และสารรัตน์ วุฒิอาภา
pp428-436

การรับรู้และความต้องการความรู้ที่จำเป็นสำหรับการดูแลตนเองของผู้ป่วยและผู้ดูแลที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกแบบไม่ค้างคืน
ศิริลักษณ์ กิจศรีไพศาล, บังอร ปีประทุม และจุไรรัตน์ ภูริบุตร
pp437-448

บทความวิชาการ :

การปรับตัวต่อความเครียดของเด็กป่วยโดยใช้การเล่น
วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล
pp449-456

การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าและฆ่าตัวตาย
สารรัตน์ วุฒิอาภา
pp457-467

แนวโน้มและการคัดกรองผู้ที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย
ปริยศ กิตติธีระศักดิ์
pp468-477

บทบาทพยาบาลกับแผลกดทับ : ความท้าทายในการป้องกันและการดูแล
จิณพิชญ์ชา มะมม
pp478-490

การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมสำหรับการดูแลผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
อังคณา ช่วยค้ำชู
pp491-503