ปีที่ 21

สารบัญ

บทความวิจัย :

การชักนำให้เกิดการกลายในหม้อข้าวหม้อแกงลิงในสภาพปลอดเชื้อด้วยรังสีแกมมาแบบเฉียบพลัน
อัญชลี จาละ
pp 1-10

ผลของไคโตซานต่อการเพิ่มจำนวนยอดข้าวเย็นใต้ (Dioscorea membranacea) ในสภาพปลอดเชื้อ
เยาวพา จิระเกียรติกุล, ภาณุมาศ ฤทธิไชย, กรรณิการ์ เจษฎาการุณ และอรุณพร อิฐรัตน์
pp 11-18

การศึกษาแนวทางปรับปรุงงานบริการโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
มณฑลี ศาสนนันทน์ และชินะ รอดศิริ
pp 19-33

ความชุกของโรคเหาในเด็กหญิงพิการที่โรงเรียนสำหรับเด็กพิการในจังหวัดขอนแก่น
โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี, ประเสริฐ สายเชื้อ, กฤษณ์ตินันท์ นวพงษ์ปวีณ และอารี เทเลอร์
pp 34-40

การพัฒนาอุปกรณ์ใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามการตกอิสระของวัตถุโดยอาศัยอุปกรณ์เปียโซอิเล็กทริก
ดิเรก บุญธรรม, สันติภาพ สระบัว, อภิชาติ พองพลา, อุดมเดช ภักดี และชุติมา อุปถัมภ์
pp 41-47

การปรับปรุงแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่มอเตอร์ฮาร์ดดิสก์
มณฑลี ศาสนนันทน์ และมงคล จันทร์คฤหาสน์
pp 48-58

บทความวิชาการ :

การใช้คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวดในการย้อมสีสิ่งทอและสังเคราะห์สีย้อมเอโซ
ณัฐยา พรรณรัตนศิลป์
pp 59-70

เมตาจีโนมิกส์ : เปิดโลกแห่งจีโนมจุลินทรีย์ในธรรมชาติ
อัชฌา บุญมี
pp 71-82

ความเคยชิน ความล้า การปรับความรู้สึก : ความแตกต่างที่ชวนสับสน
สุปาณี เลี้ยงพรพรรณ
pp 83-89