ปีที่ 21

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2556 ISSN 0858-4435

สารบัญบทความวิจัย :

การใช้กากตะกอนน้ำเสียจากโรงงานแปรรูปถั่วลิสงเพื่อปรับปรุงดินสำหรับปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี
กัณฑมาศ อยู่เจริญ และชมพูนุท ไชยรักษ์
pp187-197

อุปกรณ์สร้างภาพแสดงลักษณะพื้นผิวแบบสามมิติและตรวจวัดความหยาบของพื้นผิวโดยเทคนิคเชิงแสงและโครงข่ายประสาทเทียม
กฤษณะ เทพารักษ์ และวีรชัย อัศวเมธาพันธ์
pp198-211

ความหนาแน่น กำลังรับแรงอัด และการดูดซึมน้ำของบล็อกคอนกรีตที่ทำจากปูนซีเมนต์ผสมกับดินเซรามิกและเศษใบไม้
สมคเณ เกียรติก้อง
pp212-217

การศึกษาสมบัติของกาวร้อนเหลวชนิดต่าง ๆ สำหรับการใช้งานในกระบวนการขัดสไลเดอร์บาร์
ศุภิดา โภคินสุวรรณ, แคทลียา ปัทมพรหม, ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ และปิยนุช เหี้ยมทัพ
pp218-232

ผลของการแห้งต่อคุณภาพทางสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ยางพารา
วิชัย หวังวโรดม และบุญส่ง ไกรศรพรสรร
pp233-242

การประเมินการใช้ Sigma-Metric Tool เพื่อควบคุมคุณภาพการทดสอบ FBS และ HbA1c
จิรศักดิ์ กมลอินทร์ และถวัลย์ ฤกษ์งาม
pp243-251

บทความวิชาการ :
ชีวกลศาสตร์สำหรับการฝังรากฟันเทียมขนาดสั้นบริเวณด้านหลังของกระดูกขากรรไกรบน
สำเริง อินกล่ำ
pp252-263

ภาวะแทรกซ้อนของเท้าและการประเมินสภาพเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ปิยะวรรณ ขนาน
pp264-274

อนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระ และการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
บุหรัน พันธุ์สวรรค์
pp275-286