ปีที่ 21

ปีที่ 21 ฉบับที่ 7 (ฉบับพิเศษ) 2556 ISSN 0858-4435

สารบัญ

บทความวิจัย :
ปัจจัยทำนายภาวะอ่อนล้าของผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
ศยามล รมพิพัฒน์, อัจฉรียา ปทุมวัน และขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ
pp 595-608

ผลของรูปแบบการพัฒนาทักษะการดูแลต่อการหายของแผลในผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ
จิณพิชญ์ชา มะมม, พิชัย จันทร์สวัสดิ์, ศิริพร เนียมฤทธิ์ และไพรัช ใบครุธ
pp 609-619

การเปรียบเทียบความชุกของวิถีชีวิตที่เป็นปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ และหลอดเลือดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์กับนักศึกษาที่ไม่ใช่นักศึกษาในคณะสุขศาสตร์
สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์
pp 620-633

การรับรู้ความพร้อมของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ธีรนุช ห้านิรัติศัย และปริญญา แร่ทอง
pp 634-639

การจัดการสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : ศึกษากรณีการจัดการสิ่งแวดล้อม เมือง และชุมชน ประเทศเวียดนาม
กำพล รุจิวิชชญ์, สารรัตน์ วุฒิอาภา และอภินันท์ พงศ์เมธากุล
pp 640-647

การใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ+ของงานวิจัยทางสุขภาพ
พวงผกา คงวัฒนานนท์
pp 648-657

การเผชิญกับภาวะสูญเสีย และเศร้าโศก
พทิพย์สุดา สำเนียงเสนาะ
pp 658-667

วิถีชีวิตที่เป็นปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยไทยอยู่ในภาวะวิกฤต ?
สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ์
pp 668-676

ประเด็นสำคัญในการพยาบาลทารกเกิดก่อนกำหนดระยะท้าย
พัชรพร รัตนสงคราม
pp 677-685

การเลือก lead เพื่อติดตามคลื่น ST-segment ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด : การตัดสินใจทางคลินิกในหอผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน
ทัศนีย์ ภู่สำอางค์
pp 686-696

การบำบัดด้านจิตสังคมในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ใช้สารเสพติด : การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
เอกอุมา อิ้มคำ
pp 697-710

การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัยในชุมชนของไทย
พานทิพย์ แสงประเสริฐ
pp 711-721

วิกฤตการณ์การเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาของนักศึกษาพยาบาลเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สุภาวดี เจริญวานิช
pp 722-728