ปีที่ 22

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2557 ISSN 0858-4435

สารบัญ

บทความวิจัย :
การประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์องค์กรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ไพรัช อุศุภรัตน์, หาญพล พึ่งรัศมี
pp 1-12

เภสัชจลนศาสตร์ การกระจายตัว และการกำจัดยาออกซีเตตราไซคลินในปลาหมอไทย (Anabas testudineus)
นพดล ศุกระกาญจน์, สุภฎา คีรีรัฐนิคม, กฤษณะ เรืองคล้าย, พันธสิทธิ์ โชคสวัสดิกร
pp 13-22

จุลกายวิภาคและมิญชเคมีของระบบสืบพันธุ์ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona (Fabricius, 1758)
ปิยนุช ทองจีน, แสงเดือน กลิ่นรอด, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, วธิพร เย็นฉ่ำ, ศิลปชัย เสนารัตน์, นราธิป จันทร์สวัสดิ์
pp 23-33

การพัฒนาระบบไฮโดรไดนามิกโฟลอินเจคชันสำหรับการหาปริมาณเหล็กในดินและไนไทรท์ในน้ำเสีย
อรุณรัตน์ ซางเลง, วัฒน์จีระ คำไชย, สราวุฒิ สมนาม
pp 34-45

วิทยาเนื้อเยื่อของหลอดอาหารและกระเพาะอาหารของปลากดเหลือง Hemibagrus filamentus (Fang and Chaux, 1949)
ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตระทัต, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, วธิพร เย็นฉ่ำ
pp 46-54

การประมาณผลผลิตต่อไร่ของข้าวนาปรังด้วยข้อมูลดาวเทียม SMMS โดยใช้ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ (NDVI) : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภราดร กาญจนสุธรรม, นิพนธ์ ตั้งธรรม, เรืองไร โตกฤษณะ
pp 55-66

การใช้สารสกัดจากสาหร่ายโพรงในผลิตภัณฑ์เจลลูกชิ้นปลา
ภัทิรา สุดเลิศ, วรางคณา สมพงษ์
pp 67-78

การสังเคราะห์และคุณลักษณะของสารประกอบเชิงซ้อนเหล็กและสังกะสีกับลิแกนด์มัลติเดนเตต
อานอบ คันฑะชา, สุรชัย คงชู, สิรินาฏ ชูเศษ
pp 79-88

การพยากรณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยวิธีบอกซ์-เจนกินส์และวิธีการของวินเตอร์
ลักขณา เศาธยะนันท์, สุณี ทวีสกุลวัชระ, ยุพิน กาญจนะศักดิ์ดา, บุญหญิง สมร่าง
pp 89-98

การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในกล้วยไม้สกุลหวายกลุ่มเอื้องสายด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี
นฤมล ธนานันต์, ฐิติพร โท้มโสภา, ธีระชัย ธนานันต์
pp 99-108

ระบบการจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ
ประภัสสร์ วังศกาญจน์, มนต์ชัย พฤกษ์วิไลเลิศ
pp 109-114

การสำรวจระบบแคปท์ช่า
สุทธิเกียรติ มีลาภ
pp 115-129

ไผ่ : พืชพลังงานแห่งอนาคต ?
ธัญพิสิษฐ์ พวงจิก
pp 130-136

ทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่นกับการศึกษาโครงสร้างของสารควบแน่น
ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล
pp 137-145